Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào ? (xem bảng thống kê)


Tìm hiểu bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga.

-   Tìm hiểu bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921 - 1923) trang 54, rút ra sự phát triển của nền kinh tế (lưu ý các ngành kinh tế then chốt).

-    Ảnh hường lớn nhất đối với nền kinh lế là NEP đã chuyển đổi nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước và nó giúp cho Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu