• Bài 1, 2 trang 142 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2 trang 142 sgk sinh học 7

    Câu 1: Trình bày dặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay. Câu 2: So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó.