Câu hỏi 3 (Mục I Bài học 6 -SGK Trang 40)Lịch sử 8


Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh?

Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh?

Hướng dẫn giải:

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu