Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 7 - SGK Trang 49) Lịch sử 8


Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê- nin?

Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê- nin?

Hướng dẫn giải:

- Lê-nin sinh ngày 22 - 4 - 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Từ nhỏ, Lê-nin sớm có tinh thần cách mạng chống lại chế độ chuyên chế Nga hoàng. Năm 1893. Lê-nin trở thành người lãnh đạo của nhóm công nhân mác-xít ở Pê-téc-bua, rồi bị bắt và bị tù đày.
- Năm 1903. Lê-nin thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, thông qua Cương lĩnh cách mạng lật đổ chính quyền tư sản, xây dựng xã hội chủ nghĩa.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu