Câu 6 trang 91 SGK Công nghệ 11


Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những giải pháp gì ?

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những giải pháp gì ?

Trả lời:

Biện pháp:

- Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất.

- Xử lí chất thải trong sản xuất cơ khí trước khi đưa vào môi trường

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.