Câu 6 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Viết chương trình sử dụng biến mảng để giải quyết bài toán nêu ở ví dụ 1.

Viết chương trình sử dụng biến mảng để giải quyết bài toán nêu ở ví dụ 1.

Lời giải : 

uses crt;

var x:array[1..100] of real;

n,i:byte;

dlc,xtb:real;

BEGIN

clrscr;

write('Nhap so ho gia dinh= ');readln(n);

xtb:=0;

for i:=1 to n do

begin

write('Muc thu nhap cua ho gia dinh thu ',i,'= ');

readln(x[i]);

xtb:=xtb+x[i];

end;

xtb:=xtb/n;

writeln('-------------------------------------------------------');

writeln('=> Thu nhap trung binh cua cac ho: ');

writeln(xtb:16:2);

writeln('-------------------------------------------------------');


>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan