Câu 6 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6


Câu 6. Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích

Câu 6. Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích 40 dm3

Giải: Khối lượng của chiếc đầm sắt có thể tích là V= 40 dm3 là:

m = D x V = 7800 kg/ m3 x 0,04 m3 = 312 kg.

Trọng lượng của chiếc đầm sắt là : P = 10 m = 10x312= 3210 N.