Câu 4 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6


Câu 4. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

Câu 4. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Giải:

Đáp án C đúng.