Câu 3 trang 7 SGK Tiếng Việt 5


Câu 3: Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống: đứng trước các âm còn lại...

Câu 3: Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống:

Âm đầu

Đứng trước ì, ê, e

Đứng trước các âm còn lại

Âm “cờ”

Viết là ...

Viết là ...

Âm “gờ"

Viết là ...

Viết là ...

Âm “ngờ”

Viết là...

Viết là ...

Tham khảo bàng dưới dây:

Âm đẩu

Đứng trước ì, ê, e

Đứng trước các âm còn lại

Âm “cờ"

Viết là k. (Ví dụ : kỉ, kẻ, kết, kiên,...)

Viết là c. (Ví dụ : cá. cỏ. của, ca, cam, cau....)

Âm “gờ”

Viết là gh. (Ví dụ: ghi, ghế,...)

Viết là g. (Ví dụ: gái, ga, gò....)

Ám “ngờ”

Viết là ngh. (Ví dụ: nghỉ, nghề, nghe,...)

Viết là ng. (Ví dụ: ngày, ngát, ngủ, ngỏ....)


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay