Câu 3 trang 116 SGK Công nghệ 12


Nêu sự giống và khác nhau khi sử dụng điôt tiếp mặt và tirixto.

Nêu sự giống và khác nhau khi sử dụng điôt tiếp mặt và tirixto.

Trả lời:

+ Giống nhau: đều được dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều

+ Khác nhau: điốt tiếp mặt không có điều khiển còn tirixto chỉnh lưu có điều khiển.