Câu 2 trang 94 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Cho tam giác ABC với A(-1, 1), B(4, 7) và C(3, 2). Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

Bài 2. Cho tam giác \(ABC\) với \(A(-1; 1), B(4; 7)\) và \(C(3; 2)\). Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

A.

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + t \hfill \cr
y = - 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

B. 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + t \hfill \cr
y = - 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

C.

\(\left\{ \matrix{
x = 3 - t \hfill \cr
y = 4 + 2t \hfill \cr} \right.\)

D. 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + 3t \hfill \cr
y = - 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

Trả lời:

Trung điểm \(M\) của \(AB\) có tọa độ: \(\left({3 \over 2}4\right)\)

 \(\overrightarrow {CM}  = \left( - {3 \over 2};6\right) =  - {3 \over 2}(1;- 4)\)

Đường thẳng \(CM\) đi qua \(C\) và nhận vecto \(\overrightarrow a  = (1; - 4)\) làm một vecto chỉ phương nên có phương trình tham số: 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + t \hfill \cr
y = - 2 - 4t \hfill \cr} \right.\)

Vậy chọn B.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan