Câu 2 trang 71 SGK Công nghệ 12

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không?

Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không?

Trả lời:

Việc truyền thông tin nội bộ trong một cơ quan hiện nay được truyền bằng mạng nội bộ, do đó đây cũng chính là một hệ thống

thông tin quy mô nhỏ.

Các bài liên quan