Câu 2 trang 7 SGK Công nghệ 12


Hãy nêu những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em.

Hãy nêu những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em.

Trả lời:

Những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em:

- sử dụng radiô, casset, ti vi, tủ lạnh

- sử dụng internet