Câu 2 trang 26 SGK Tin học 8


Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?

Lời giải : 

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc kiểu dữ liệu số nguyên, số thực hoặc kiểu xâu kí tự. Tuy nhiên, để chương trình dịch Turbo Pascal hiểu 2010 là dữ liệu kiểu xâu, chúng ta phải viết dãy số này trong cặp dấu nháy đơn ('').

Ví dụ kiểu xâu kí tự: '2010' 

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu