Câu 1,2, trang 19, SGK Sinh học lớp 9

Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

1.Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình nhu thê nào? 2.Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

1. Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình :

- Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như sau: Menđen cho rằng mỗi cặp tính trạng do mỗi căp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (gen) quy định. Cơ thế mẹ giảm phân cho một loại giao tử ab, sự thụ tinh của 2 loại giao tuwrr này tạo ra cơ thể lai F1 có kiểu gen là AaBb.

+ Khi cơ thể lai F1 giảm phân, do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng, cụ thể A và a tổ hợp tự do như nhau với B và b đã tạo ra bốn loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là AB, Ab, aB và ab.

- Những điều kiện nghiệm đúng định luật phân li độc lập các cặp tính trạng:

+ P phải thuần chủng

+ Số lượng cá thể ở thế hệ lai để phân tích phải đủ lớn.

+ Các cặp gen phải phân li độc lập.

2. Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan