Câu 1 trang 14 SGK Sinh học 12

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Hãy trình bày diễn biến quá trình phiên mã và kết quả của nó.

Hãy trình bày diễn biến quá trình phiên mã và kết quả của nó.

Trả lời :

-Phiên mã tạo ra các loại ARN là rARN, tARN , mARN.

-Quá trình phiên mã gồm 3 giai đoạn: khởi đầu, kéo dài và kết thúc.

-Quá trình phiên mã được bắt đầu khi enzim ARN polimeraza bám vào promoter ( vùng khởi đầu của gen) -> gen tháo xoắn và tách 2 mạch đơn làm lộ ra khuôn mach 3' -> 5' (machj có nghĩa). ARNpolimeraza di chuyển dọc theo mạch giúp các nucleotit tự do trong môi trường nội bào liên kết với các nucleotit trên mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung tạo nên phân tử mARN thepo chiều 5' -> 3'.

- Đối với phần lớn các gen ở các sinh vật nhân chuẩn, sau khi toàn bộ gen được phiên mã thì mARN sơ khai được sửa đổi để cắt bỏ các intron và nối các exon lại với nhau thành mạch MARN chức năng. Sau đó mARN chứ năng từ nhân ra chất tế bào tới riboxom để làm khuân tổng hợp protein.

-trong phiên mã chỉ một mạch 3' -> 5' được dùng làm khuôn .

Chiều tổng hợp mARN của enzim ARNpolimeraza là 5' -> 3'.

- Giữa mARN sơ khai và mARN chức năng được phiên mã từ 1 gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn thì mARN chức năng ngắn  hơn vì ARN polimeraza phiên mã mạch khuôn 3' -> 5'là tất cả các exon và intron theo nguyên tắc bổ sung thành mARN sơ khai. Sau đó các intron bị cắt bỏ và nối lại các intron thành mARN chức năng.


Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan