Câu 1 trang 113 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Trình bày nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Trình bày nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Trả lời:

Nhiệm vụ:

Đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải klhí đã cháy ra ngoài .

Các bài liên quan