Câu 1 (mục 2 - bài học 11 - trang 37) sgk địa lí 7


Hãy kể tên một số đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng?

Hãy kể tên một số đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng?

Trả lời:

Một số đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng:

Mum-bai,
Tô-ki-ô 
Thượng hải
Pa-ri
Luân-đôn


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan