Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 50 sinh học lớp 10

Bình chọn:
4.1 trên 21 phiếu

Câu 1. Thế nào là vận chuyển thụ động? Câu 2. Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

Câu 1. Thế nào là vận chuyển thụ động?
Câu 2. Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.
Câu 3. Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau.

Câu 4. Khi tiến hành ẩm bào, làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?

Trả lời:

Câu 1: Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng. Trong phương thức vận chuyển này, các chất từ nơi có nồng độ cao khuếch tán đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là sự thẩm thấu.

Các chất tan có thể khuếch tán qua màng sinh chất bằng hai cách:

- Trực tiếp khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép.

- Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào.

Câu 2. Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động:

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

-    Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

-    Phải có sự chênh lệch nồng độ, không tiêu tốn năng lượng.

-     Vận chuyển có chọn lọc cần có kênh prôtêin đặc hiệu.

-       Kích thước chất vận chuvển phải nhỏ hơn đường kính lỗ màng.

-      Là phương thức vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

-    Phải sử dụng năng lượng (ATP).

-      Phải có prôtêin vận chuyển đặc hiệu.

 

Câu 3. Muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi, không bị héo. 

Câu 4. Khi tế bào tiến hành quá trình ẩm bào trong điều kiện môi trường có rất nhiều chất ở xung quanh thì tế bào sử dụng các thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất để chọn lấy những chất cần thiết đưa vào tế bào.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan