C.AROUND THE HOUSE (Quanh nhà) trang 68 tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.9 trên 32 phiếu

Listen and read Then ask and answer the questions. (Láng nghe và đọc. Sau đó hỏi L’à trả lời câu hỏi.)

VIETNAMESE TRANSLATION - PRACTICE

1. Listen and read Then ask and answer the questions. (Láng nghe và đọc. Sau đó hỏi L’à trả lời câu hỏi.)

Click tại đây đề nghe:

 

Hãy nhìn cái nhà.

Trước nhà có một sân rộng. Sau nhà có nhiều cdv to. Sau những cây to có nhiều núi. Phía bên trái nhà có một cái giếng. Phía bên phải nhà, có nhiều hoa.

a. Where is the yard? ->The yard is in front of the house.

b. Where are the tall trees? ->The tall trees are behind the house.

c. Where are the mountains? ->The mountains are behind the trees

d. Where is the well? ->The well is on the left of the house.

e. Where are the flowers? -> The flowers are on the right of the house.

f. Where is the house? ->The house is between the well and the flowers.

 

2. Listen and find the right picture. Then write about the three houses in your exercise book (Lắng nghe và tim hình đúng. Sau đó viết về ba cái nhà trong tập bài tập của em.)

Click tại đây đề nghe:

 

a. Which is Ba's house? -> Ba’s house is behind the flowers (A).

b. Which is Lan's house? ->Lan’s house is to the left of the trees (B).

c. Which is Tuan's house? -> Tuấn’s house is to the right of the well (B).

3. Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Click tại đây đề nghe:

 

- The photocopy store is next to the bakery.(Tiệm photo (chụp sao) ở kế bên lò bánh mì.)

- The movie theater is between the bakery and the drugstore. (Rạp chiếu phim ở giữa lò bánh mì và tiệm thuốc.)

- The restaurant is opposite the drugstore.(Nhà hàng đối diện với tiệm thuốc.)

- The police station is next to the restaurant.(Đồn cảnh sát kế bên nhà hàng.)

-    The toystore is between the police station and the bookstore. (Tiệm bán đổ chơi ở giữa đồn cảnh sát và tiệm sách.)

-    The children are m the bookstore.(Các đứa trẻ ở trong tiệm sách.)

4. Practise with a partner.

a. Ask and answer questions about the picture in Exercise C3. (Hỏi và

trả lời các cáu hỏi về bức tranh ở bài tập C3.)

Example: Where is the bakery?

               -    It is between the photocopy store and the movie theatre.

a/ - Where's the police station?

-    It’s opposite the movie theatre.

b/ - Where’s the drugstore?

-    It’s next to the movie theatre.

c/- Where’s the restaurant?

-    It’s opposite the drugstore.

b, Play a guessing game. (Chơi trò chơi đoán.)

Example : A. It’s opposite the movie theatre. What’s it?

                B. It’s the police station.

                A. That’s right.

  • P1: It’s next to the bakery. What’s it?

          P2: It’s the photocopy store.

          P1 : That’s right.

  • P1: It’s between the bakery and the drugstore. What is it?

          p2: It’s the movie theatre.

          P1: That’s right.

  • P1: It’s next to the bakery. What is it?

          p2: It’s the movie theatre.

          P1: That’s right.

  • P1: It’s opposite the bookstore. What is it?

          p2: It’s the photocopy store.

          P1 : That’s right.

  • P1: It’s next to the movie theatre. What is it?

          P2: It’s the drugstore.

          P1: That’s right.

5. Ask and answer questions about your house with a partner. (Hỏi và trả lời câu hỏi về nhà của em với bạn cùng học.)

a. What is in front of your house?- > In front of my house, there is a yard.

b. What is behind your house? – >Behind my house, there are other houses.

c. What is to the left of your house? - >To the left of my house, there is a slum (con hẻm).

d.  What is to the riaht of your house? -> To the right of my house, there is an other house.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan