B.Where do you live? -Bạn sống ở đâu trang 23 sgk tiếng anh 6


5.Write the answers in your exercise book. (Vỉết câu trả lời vào tập bài tập của em).

B.WHERE DO YOU LIVE? (Bạn sống ở đâu?)

I.VOCABULARY (Từ vựng)

Live (v) :sống
Street (n) : đường phổ 
City (n) : thành phố 
House (n) : nhà                                                                                     Alphabet (n) : bảng mẫu tự                      

1.Listen and repeat Then practise the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lập lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.)

-What’s your name? - Tên của bạn là gì?
-My name’s Nam. - Tên của tôi là Nam.
-Where do you live? - Bạn sống ở đâu?
-I live on Trần Phú Street. - Tôi sống ở đường Trần Phú.
-How old are you? - Bạn mấy tuổi?
-I’m twelve years old. - Tôi 12 tuổi.

2.Play with words.
-Where do you live?  -Bạn đang sống ở đâu ?
I live in a house.      -Tôi sống trong một ngôi nhà.
-Where do you live?  -Bạn sông ở đâu?
I live on a street.     -Tôi sống trên 1 đường phố
-Where do you live?  -Bạn đang sống ở đâu ?
I live in a city.         -Tối sống trong một thành phố.
-Where do you live?  -Bạn đang sống ở đâu ?
I live in Vietnam.     -Tối sống ở Việt Nam.

4.Listen and repeat. Then practise spelling your name with a partner.
(Lắng nghe và lặp lại. Sau dó thực hành đánh vần tên của cm với bạn
cùng học.)
What’s your name? - Tên của bạn là gì?
My name’s Lan. — Tên của tôi là LAN.
How do you spell it? - Bạn đánh vần nó thể nào?
L [elj. A [el]. N ren]. Lan - L. A. N. Lan
5.Write the answers in your exercise book. (Vỉết câu trả lời vào tập bài tập của em).

a.What’s your name?  -My name's Tu.
b.How old are you?     -I'm ten/ eleven... years old.
c.Where do you live?   - I live on Nguyen Hue Street.
d.How do vou spell your name?  - T/ti:/. U ju:/ Tu

Bài viết liên quan