B.My Class trang 47 sgk tiếng anh 6


2.Complete this table;3.Write;5.Complete this room dialogue

B.MY CLASS (Lớp tôi)                                                                               I.VOCABULARY

Grade   (n): khối lớp, lớp

Class    (n) : lớp

Which  (q.w.) : nào ,cái nào

Which class ...? : lớp nào

Floor  (n) : sàn nhà, tầng nhà

Have (v) : có

Ordinal number (n): số thứ tự

First (adj) : thứ nhất, đầu tiên

Second (adj) : thứ hai, hạng nhì

Third (adj) : thứ ba, hạng ba

Fourth (adj) : thứ tư, hạng tư

Fifth (adj) : hạng năm

Sixth (adj) : hạng sáu

Seventh (adj) : hạng bảy 

Eighth (adj) : hạng tám

Ninth(adj) : hạng chín

Tenth (adj) : hạng mười

what about you? : còn bạn? 

II. Grammar

A.HAVE: có thể là trợ động từ ( an auxiliary verb), và động từ thường ( an ordinal verb).                                                                                               1. Have : là động từ thường có nghĩa " có ", chỉ sự sở hữu ( the possession)   2. Thì hiện tại đơn ( The simple present tense)                                                 Ngôi                                Số ít                          Số nhiều                        Ngôi thứ nhất                   I have                            we have                        Ngôi thứ hai                      You have                       You have                        Ngôi thứ ba                      He has/ She has/ It has   They have                    a. Thể phủ định ( The negative form )                                                           * Ngôi thứ ba số ít ( Singular third form)                                                                S+ does not/ doesn't + Have +O                                                          e.g : He does not have a new pen                                                                           (  Anh ấy không có cây bút mới)                                                               My school doesn't have a library                                                                   ( Trường tôi không có thư viên)                                                        * Các ngôi khác ( Other persons)                                                                             S+ do not/ don't + HAVE + O                                                             e.g: we do not have a test today                                                                            ( Hôm nay chúng tôi không có bài kiểm tra)                                             Children don't have new notebooks.                                                    b. Thể nghi vấn ( Question forms)                                                                * Ngôi thứ ba số ít ( Singular third person)                                                          (Từ hỏi) + does + S + HAVE + O ?                                                      e.g : Does he have a  brother? ( Anh ấy có anh trai không?)                           * Các ngôi khác ( Other person)                                                                   e.g: Do you have a dictionary? ( Bạn có cuốn từ điển không?                         * Câu trả lời ngắn của câu hỏi Yes-No ( Short answers of Yes-No questions)   e.g Does he have brother? Yes,he does. / No,He doesn't                               Để chỉ sự sở hữu trong giao tiếp người anh thường dùng Have Got và thường chỉ dùng ở thì hiện tại đơn.                                                                          * HAVE ở HAVE GOT là trợ động từ.                                                              Thì hiện tại đơn của Have Got                                                                   Dạng đầy đủ                                                   Dạng rút gọn                         I have got                                                    I've got                                   You have got                                                You've got                               She have got                                                She've got                             * Thể phủ định nghi vấn của Have Got                                                            - Thể  phủ định ( Negative forms )                                                                   S + have + NOT + got + O                                                                         e.g : He has not got a new pen.( Anh ấy không có cây bút  mới)                 - Thể nghi vấn ( Question forms)                                                                          (Từ hỏi) + Have + S + got +O..?                                                      e.g : Has he got the English book? ( Anh ấy có sách tiếng Anh không?)                  -Yes.he has. ( Vâng, anh ấy có)                                                                     - No. he has.( Không . anh ấy không có)                                            B.which ( từ hỏi) : có nghĩa " nào, cái nào", chỉ sự lựa chọn                         e.g : which is your pen? ( Cây bút viết của bạn là cây bút nào?                         Sau which có thể có 1 danh từ.                                                                   e.g: which floor is your class on? ( Lớp của bạn ở tầng mấy ( nào) ?)             C. Số thứ tự (Ordinal numbers).                                                                      1st first                           11th eleventh                          21st twenty-first    2nd second                      12th twelfth                            22nd twenty-second  3rd third                          13th thirteenth                       23rd twenty -third  4th fourth                        14th fourteenth                     24th twenty - fourth  5th fifth                          15th fifteenth                          32nd thirty-second      6th sixth                         16th sixteenth                        40th  fortieth              7th senventh                   17th seventeenth                   50th fiftieth                8th eighth                       18th eighteenth                      90th ninetieth           9th ninth                          19th nineteenth                    100th one hundredth  10th tenth                       20th twentieth                      105th one hundred                                                                                                     and fifth            1.Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)  

Click tại đây đề nghe:

 

Thu:  Chào. Bạn học lớp mấy?                                                                Phong: Tôi học lớp 6.                                                                              Thu: Còn bạn học lớp nào?                                                                     Phong: Lớp 6A. Còn bạn?                                                                         Thu: Tôi học lớp 7, lớp 7C. Trường của bạn có mấy tầng?                            Phong :Hai. Nó là một trường nhỏ.                                                           Thu: Trường tôi có bốn tầng, và lớp học của tồi ở tầng hai. Lớp cùa bạn tầng nào (ở đâu)?                                                                                              

Phong : Nó ở tầng một.                                                                                         

2.Complete this table. (Hoàn chinh bảng này)                                                                       Grade                      Class                  Classroom’s floor

Thu                        7                             7C                                     2nd

Phong                   6                             6A                                     1st

You                        6                             6B                                     1st

3.Write. (Viết)

Write three sentences about you. (Viết ba câu về bạn.)

I’m a student. I’m in class 6B. My school is in the citv and has sixty - two classes.

4.


5.Complete this room dialogue( Hoàn chình bài đối thoại này) 

 

Thu

Is yours chool big?

Phong

No. It is small.

Thu

How many floors does it have?

Phong

It has two floors.

Thu

Which class are you in?

Phong

I’m in class 6A.

Thu

Where's your classroom?

Phong

It’s on the first floor.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu