Bạn có nhận xét gì về cách mọc của những cây trong hình 1?


Bạn có nhận xét gì về cách mọc của những cây trong hình 1?

Bạn có nhận xét gì về cách mọc của những cây trong hình 1?

Trả lời:

 Các cây đậu khi mọc đều hướng về phía có ánh sáng. Thân cây nghiêng hẳn về phía có ánh sáng.