Bài tập về đồng hồ, thời gian

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

               

 Hình 1                Hình 2                 Hình 3                  Hình 4                   Hình 5

               

Hình 6                  Hình 7                 Hình 8                   Hình 9.

Bài giải:

Hình 1: 8 giờ.                            Hình 6: 1 giờ.

Hình 2: 9 giờ.                            Hình 7: 2 giờ.

Hình 3: 3 giờ.                            Hình 8: 8 giờ.

Hình 4: 4 giờ.                            Hình 9: 4 giờ.

Hình 5: 12h.

Các bài liên quan