Bài tập luyện thêm. Vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài

Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Các bài luyện thêm về vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài,..

1. trên tia Ox, cho hai điểm A, B sao cho OA= 5cm, OB= 2cm.

a) Trong ba điểm  O,A,B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tình độ dài.            

2. Gọi M và N là hai điểm trên tia Ox. Biết OM=5cm; MN= 3cm. Tính ON.

3. Trên tia Ox lấy các điểm M,N,P sao cho OM= 3cm, ON=5cm,OP=7cm. So sánh MN,NP.

4. Cho ba điểm A,B,C thuộc tia Ox  sao cho OA=2cm, OB=6cm, OC= 4cm.

a) Hỏi trong bộ ba điểm(O,A,C);(O,B,C) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) So sánh AC và CB.

c) Chứng tỏ C nằm giữa A và B.

Hướng dẫn - lời giải – đáp số

1. a) Trên tia Ox có hai điểm  A,B mà OB<OA(2<5) nên điểm B nằm giữa O và A.

b) Điểm B nằm giữa O và A, do đó OB+AB=OA  => 2+ AB= 5 => AB= 3cm.

2. – Trường hợp  1: Điểm M nằm giữa O và N.

Ta có ON=OM+MN => ON= 5+3= 8  cm.

-Trường hợp 2: Điểm N nằm giữa O và M. Ta có ON + MN= OM

=> ON + 3 = 5 => ON= 2 cm.

3. – Trên  tia Ox có M,N  mà OM,ON(3<5) nên điểm M nằm giữa O và N . Do đó OM+MN. 3+ MN= 5 => MN = 2cm.

- Trên tia Ox có N,P m à ON< OP(5<7) nên điểm N nằm giữa O, P

Do đó: ON + NP=OP  =>5+NP=7 =>NP=2cm.

Suy ra  MN= NP

4. a)  - Vì A,C thuộc tia Ox, mà OA< OB (2<4) nên A nằm giữa O và C.

- Vì B, C thuộc tia Ox, mà OC< OB(4<6) nên C nằm giữa O và B.

b) – A nằm giữa O và C ta có OA+ AC=OC =>2 + AC=4 nên AC=2cm.

- C nằm giữa O và B ta có OC +CB= OB => 4+CB=6 nên CB= 2cm.

Do đó AC=CB.
c) – A nằm giữa C và O nên tia CA và CO trùng nhau.

- C nằm giữa O và B nên tia CO và CB đối nhau. Do dó tia CB và CA là hai tia đối nhau nên C nằm giữa A và  B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan