Bài tập luyện thêm. Vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài


Các bài luyện thêm về vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài,..

1. trên tia Ox, cho hai điểm A, B sao cho OA= 5cm, OB= 2cm.

a) Trong ba điểm  O,A,B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tình độ dài.            

2. Gọi M và N là hai điểm trên tia Ox. Biết OM=5cm; MN= 3cm. Tính ON.

3. Trên tia Ox lấy các điểm M,N,P sao cho OM= 3cm, ON=5cm,OP=7cm. So sánh MN,NP.

4. Cho ba điểm A,B,C thuộc tia Ox  sao cho OA=2cm, OB=6cm, OC= 4cm.

a) Hỏi trong bộ ba điểm(O,A,C);(O,B,C) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) So sánh AC và CB.

c) Chứng tỏ C nằm giữa A và B.

Hướng dẫn - lời giải – đáp số

1. a) Trên tia Ox có hai điểm  A,B mà OB<OA(2<5) nên điểm B nằm giữa O và A.

b) Điểm B nằm giữa O và A, do đó OB+AB=OA  => 2+ AB= 5 => AB= 3cm.

2. – Trường hợp  1: Điểm M nằm giữa O và N.

Ta có ON=OM+MN => ON= 5+3= 8  cm.

-Trường hợp 2: Điểm N nằm giữa O và M. Ta có ON + MN= OM

=> ON + 3 = 5 => ON= 2 cm.

3. – Trên  tia Ox có M,N  mà OM,ON(3<5) nên điểm M nằm giữa O và N . Do đó OM+MN. 3+ MN= 5 => MN = 2cm.

- Trên tia Ox có N,P m à ON< OP(5<7) nên điểm N nằm giữa O, P

Do đó: ON + NP=OP  =>5+NP=7 =>NP=2cm.

Suy ra  MN= NP

4. a)  - Vì A,C thuộc tia Ox, mà OA< OB (2<4) nên A nằm giữa O và C.

- Vì B, C thuộc tia Ox, mà OC< OB(4<6) nên C nằm giữa O và B.

b) – A nằm giữa O và C ta có OA+ AC=OC =>2 + AC=4 nên AC=2cm.

- C nằm giữa O và B ta có OC +CB= OB => 4+CB=6 nên CB= 2cm.

Do đó AC=CB.
c) – A nằm giữa C và O nên tia CA và CO trùng nhau.

- C nằm giữa O và B nên tia CO và CB đối nhau. Do dó tia CB và CA là hai tia đối nhau nên C nằm giữa A và  B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu