Bài tập luyện thêm. Nửa mặt phẳng


Các bài tập luyện thêm về dạng bài nửa mặt phẳng.

1. Cho hình vẽ(h.a và h.b)

Tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

2. Cho hình bên, biết rằng A,B,C thẳng hàng.

a) Gọi tên hai tia đối nhau.

b) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

3. Cho hình vẽ bên.

a) hãy chỉ ra các điểm thuộc nửa mặt phẳng chữa điểm A bờ m.

b) Đường thẳng m không cắt đoạn thẳng nào?

c) Đường thẳng m cắt đoạn thẳng nào tại điểm nằm giữa hai đầu đoạn thẳng ấy.?

4. Cho hai tia chung gốc OA,OB không đối nhau.

a) Hãy vẽ và nêu các vẽ một tia nằm giữa hai tia OA,OB.

b) Hãy vẽ và nếu cách vẽ một tia không nằm giữa hai tia OA và OB.

Hướng dẫn – lời giải – đáp số.

1. Hình a: tia ON nằm giữa OM và OP.

Hình b: Trong ba tia OM, ON, OP không thi nào nằm giữa hai tia còn lại.

2. a) Tia BA và tia BC là hai tia đối nhau.

b) Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC.

3. a) Các điểm thuộc nửa mặt phẳng chưa điểm A  bờ m là B, M ,N.

b) Đường thẳng m không cắt đoạn thẳng AB,CD.

c) Đường thẳng m cắt đoạn thẳng tại điểm m nằm giữa hai đầu đoạn thẳng là : AC,AD,BC,BD.

4.

a) lấy điểm M nằm giữa A, B. Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB.

B) gọi ON là tia đối của tia OM thì tia ON không nằm giữa hai tia OA, OB.