Bài tập luyện thêm. Góc


Các bài tập luyện thêm về dạng bài về góc.

1. Cho  4 tia chung gốc Ox, Oy, Oz, Ot. Hỏi có bao nhiêu góc tạo thanh?

Kể tên các góc.

2. Vẽ ba đường thẳng xx', yy', zz' cắt nhau tại điểm O. Hỏi hình vẽ có bao nhiêu góc đỉnh O?

3. Vẽ một số tia chung gốc. Biết rằng chúng tạo được tất cả 66 góc. Hỏi có bao nhiêu tia?

Hướng dẫn- giải đáp số.

1. Ghép hai tia được một góc, có 6 góc tạo thanh:

\(\widehat{xOy};\widehat{xOz};\widehat{xOt};\widehat{yOz};\widehat{yOt};\widehat{zOt}\).

2. Ba đường thẳng xx', yy', zz' cắt nhau tại điểm O tạo thành 6 tia. Do đó số góc tạo thành là : \(\frac{6.(6-1))}{2}=15\) góc.

3. Giải:

Ta có:

\(\frac{n.(n-1))}{2}=66\) suy ra n.(n-1)=132=12.11

nghĩa là n12. Vậy có 12 tia.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu