Bài tập 4 - Trang 101- SGK Toán Giải tích 12


Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

4. Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

a) ∫xln(1+x)dx           ;                   b) ∫(x2+2x+1)exdx

c) ∫xsin(2x+1)dx       ;                    d)(1-x)cosxdx

Hướng dẫn giải:

a) Áp dụng phương pháp tìm nguyên hàm từng phần:

Đặt u= ln(1+x)

     dv= xdx    

   => \(du=\frac{1}{1+x}dx\) ,  \(v=\frac{x^{2}-1}{2}\)

Ta có: ∫xln(1+x)dx = \(\frac{1}{2}.(x^{2}-1)ln(1+x)-\frac{1}{2}\int (x-1)dx)\)

                             =\(\frac{1}{2}.(x^{2}-1)ln(1+x)-\frac{1}{4}x^{2}+\frac{x}{2}+C\)

b) Cách 1: Tìm nguyên hàm từng phần hai lần:

Đặt u= (x2+2x -1) và dv=exdx

Suy ra du = (2x+2)dx, v = ex

. Khi đó:

(x2+2x - 1)exdx  = (x2+2x - 1)exdx - ∫(2x+2)exdx

Đặt : u=2x+2; dv=exdx

 => du = 2dx ;v=ex

Khi đó:∫(2x+2)exdx = (2x+2)ex - 2∫exdx =  ex(2x+2) – 2ex+C

Vậy 

(x2+2x+1)exdx =  ex(x2-1) + C


Cách 2: HD: Ta tìm ∫(x2-1)exdx. Đặt u = x2-1 và dv=exdx.

Đáp số : ex(x2-1) + C

c) Đáp số: \(-\frac{x}{2}cos (2x+1)+ \frac{1}{4}sin(2x+1)+C\)

HD: Đặt u=x ; dv = sin(2x+1)dx

d) Đáp số : (1-x)sinx - cosx +C.

HD: Đặt u = 1 - x  ;dv = cosxdx

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..