Bài tập 1 trang 13 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, c và các hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).

Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, c và các hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).

a) Đánh dấu (x) vào mẫu bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu.

b) Ghi số thứ tự hình chiếu vào ô của mẫu bảng 2.2 và 2.3 để chỉ rõ cách bố trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Trả lời:

Hướng Chiếu

 

Hình Chiếu

A

B

C

Tên gọi hình chiếu

1

 

 

X

HCC

2

 

X

 

HCB

3

X

 

 

HCĐ


Các bài liên quan