Bài C9 trang 23 sgk vật lý 6


Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

C9. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Gió tác dụng vào buồm một ...........

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một ......

Bài giải:

a) Lực đẩy;                 b) Lực kéo.