Bài C9 trang 10 sgk vật lý 6


Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.

C9. Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.

a) l = (1)..............

b) l = (2).............

c) l = (3)...............

Bài giải:

(1), (2), (3): 7 cm