Bài C7 trang 79 sgk vật lí 6


Bài C7. Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc đo nhiệt độ?

Bài C7. Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc đo nhiệt độ?

Hướng dẫn giải:

Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đá đang tan