Bài C7 trang 22 sgk vật lý 6


Nêu nhận xét về phương

C7. Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

Bài giải:

chú ý : xác định phương và chiều rồi đưa ra nhận xét