Bài C7 trang 13 sgk vật lý 6


Xem hình 3.4, hãy cho

C7. Xem hình 3.4, hãy cho biết cách đặt mắt nào cho phép đọc đúng thể tích cần đo ?

Bài giải:

b) Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng ở giữa bình.