Bài C6 trang 79 sgk vật lí 6


Bài C6. Trong việc đúng tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

Bài C6. Trong việc đúng tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

Hướng dẫn giải: 

- Đồng nóng chảy: Từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc

- Đồng lỏng đông đặc: Từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc