Bài C5 trang 27 sgk vật lí 9


Từ bảng 1 hãy tính...

C5. Từ bảng 1 hãy tính:

a) Điện trở của sợi dây nhôm dài 2 m và có tiết diện 1 mm2.

b) Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4 mm (lấy π = 3,14).

c) Điện trở của một dây ống đồng dài 400 m và có tiết diện 2 mm2

Hướng dẫn.

Ta có thể tính được từ bảng 1 sgk:

a) Điện trở của sợi dây nhôm:

R = p.\(\frac{l}{S}\) = 2,8.10-8.\(\frac{2}{1.10^{-6}}=\frac{2,8.2.10^{-8}}{10^{-6}}\) = 0,056 Ω.

b) Điện trở của sợi dây nikêlin:

R = p.\(\frac{l}{S}\) = 0,4.10-6.\(\frac{8}{3,14.(0,2.10^{-3})^{2}}=\frac{0,4.8.10^{-6}}{3,14.0,2.0,2.10^{-6}}\) = 25,5 Ω.

c) Điện trở của một dây ống đồng: 

R = p.\(\frac{l}{S}\) = 1,7.10-6.\(\frac{400}{(1.10-3^{2})}=\frac{1,7.400.10^{-8}}{10^{-6}}\) = 3,4 Ω.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu