Bài C4 trang 9 sgk vật lý 6


Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ?

C4. Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ?

Bài giải:

Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.