Bài C4 trang 63 sgk vật lí 6


Bài C4. Tại sao thể tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào bình cầu?

Bài C4. Tại sao thể tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào bình cầu?

Hướng dẫn giải:

Do không khí trong bình khi đó lạnh đi