Bài C3 trang 78 sgk vật lí 6


Bài C3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

Bài C3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15?

Hướng dẫn giải:

- Giảm

- Không thay đổi

- Giảm