Bài C3 trang 6 sgk vật lý 6


Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em

C3. Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu cm. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không ?

Bài giải.

Ước lượng độ dài 1 gang tay: 12cm

Dùng thước kiểm tra: chưa chính xác.