Bài C3 trang 52 sgk vật lí 8


Từ kết quả của C2,...

C3. Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của két luận sau: Anh ...(1).. làm việc khỏe hơn, vì ..(2)...

Hướng dẫn giải:

- Theo phương án c).

Nếu để thực hiện cùng một công là 1Jun thì 

An phải mất một khoảng thời gian là t1 =\(\frac{50}{640}\) =   0,078s

Dũng phải mất một khoảng thời gian là: t2 = \(\frac{60}{960}\) = 0,0625s.

So sánh ta thấy t2< t1. Vậy Dũng làm việc khỏe hơn.

(1) Dũng.

(2)  để thực hiện cùng một công là 1J thì Dũng mất thời gian ít hơn.

Thời gian kéo của An là 50s, thời gian kéo của Dũng là 60s. nếu xét trong cùng một thời gian là 1s thì

An thực hiện được 1 công là A1 = \(\frac{640}{50}\) =  12, 8J

Dũng thực hiện được 1 công là : A2 = \(\frac{960}{60}\) = 16J

So sánh A2 và A1 ( A2 > A1 ). Vậy Dũng thực hiện công lớn hơn.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu