Bài C1 trang 78 sgk vật lí 6


Bài C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Bài C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Hướng dẫn giải:

800C