Bài C1 trang 6 sgk vật lý 6


Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau

C1. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :

1 m = (1) .... dm; 1 m = (2) .... cm;

1 cm = (3) .... mm; 1km = (4) .... m.

Bài giải.

(1) - 10 dm.                   (2) - 100 cm.

(3) - 10mm.                    (4) - 1000m.