Bài C1 trang 12 sgk vật lý 6


Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

C1. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

1 m3 = (1)...... dm3 = (2)..............cm3 .

lm3 = (3)........lít = (4)..........ml = (5)............cc.

Bài giải:

(1) - 1000 dm3 ;              (2) - 1000000 cm3 ;

(3) - 1000 lít;                       (4) - 1000000 ml;

(5) - 1000000 cc.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu