Bài 97 trang 39 sgk toán 6 tập 1


Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên

97. Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a) Số đó chia hết cho 2;                                     b) Số đó chia hết cho 5.

Bài giải:

a) 540 hoặc 450 hoặc 504 chia hết cho 2;

b)405 hoặc 450 hoặc 540 chia hết cho 5.

Bài viết liên quan