Bài 96 trang 39 sgk toán 6 tập 1


Điền chữ số vào dấu * để được

96. Điền chữ số vào dấu *  để được  thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2;                         b) Chia hết cho 5.

Bài giải:

a) Không thể điền bất cứ số nào vào dấu * để  chia hết cho 2 vì khi đó ta được một số lẻ.

b) Có thể điền mọi chữ số khác 0 để  chia hết cho 5 vì khi đó ta được một số có chữ số tận cùng là 5.

Bài viết liên quan