Bài 93 trang 45 sgk toán 7 - tập 1


Tìm x, biết:

Bài 93. Tìm x, biết:

a) 3,2 . x + (-1,2) . x +2,7 = -4,9;

b) (-5,6).x+2,9.x-3,86=-9,8.

Hướng dẫn giải:

a) 3,2 . x + (-1,2) . x +2,7 = -4,9;
(3,2-1,2)x=-4,9-2,7
2.x=-7,6
 x=-3,8

b) (-5,6).x+2,9.x-3,86=-9,8.
(-5,6+2,9).x=-9.8+3,86
-2,7.x=-5,94
x=2,2

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu