Bài 91 trang 38 sgk toán 6 tập 1


Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5 ?

91. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5 ?

652;      850;      1546;      785;        6321.

Bài giải:

652 \(\vdots\) 2;       850 \(\vdots\) 2;     850 \(\vdots\) 5;    1546 \(\vdots\) 2;      785 \(\vdots\) 5.