Bài 9 trang 8 sgk toán 6 tập 1


Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

9. Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

                                      ....,8

                                      a,.....

Bài giải:

Số tự nhiên liền sau số tự nhiên x là x + 1.

Ta có                                7, 8

                                      a, a + 1.