Bài 9 trang 203 sgk vật lý 11


Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50 cm.

Bài 9. Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50 cm.

a) Mắt người này bị tật gì ?

b) Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều điết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu ? (kính đeo sát mắt).

c) Điểm Cc cách mắt 10 cm. Khi đeo kính, mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu ? (kính đeo sát mắt).

Hướng dẫn giải:

a) Cv thật, cách mắt hữu hạn => mắt cận.

b) fk = -OCv = -50 cm => Dk = -2 dp.

c) d' = -OCc = -10 cm; d = \(\frac{(-10)(-50)}{40}\) = 12,5 cm.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu